Hiện hữu và…

Hiện hữu và biết Ta hiện hữu như là một thứ gì đó.

Hiện hữu và biết Ta hiện hữu như là Thượng Đế.

Hiện hữu và biết Ta hiện hữu.

Hiện hữu và biết Ta.

Hiện hữu và biết.

Hiện hữu.

Hữu (mà không hiện)

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *