CHÂN NGÃ (THE SELF)

Tất cả những thế giới này dường như tồn tại một cách vững chắc bên trong cái đó, tất cả những thế giới là thuộc về cái đó, mà từ đó tất cả những thế giới này khởi sinh, tất cả vạn vật này tồn tại bởi vì cái đó, bởi cái đó mà tấtContinue reading “CHÂN NGÃ (THE SELF)”