9. Vừa ở trong vừa ở ngoài trò chơi

Apart from the pulling and hauling stands what I am, 
Stands amused, complacent, compassionating, idle, unitary, 
Looks down, is erect, or bends an arm on an impalpable certain rest, 
Looking with side-curved head curious what will come next, 
Both in and out of the game and watching and wondering at it. 

-Walt Whitman-

Tạm dịch:

Ta là thứ đứng tách biệt khỏi sự lôi và kéo,
Ta đứng một cách thích thú, tự mãn, trắc ẩn, nhàn rỗi, nhất thể,
Nhìn xuống, đứng thẳng hoặc chống một tay trên một chỗ nghỉ không thể chạm tới,
Nhìn với cái đầu cong cong, tò mò điều gì sẽ xảy ra tiếp theo,
Vừa ở trong và vừa ở ngoài trò chơi, xem và tự hỏi về nó.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *